Generel information

Brenderup Realskole startede på lokalt initiativ i 1911 og har fra starten lagt vægt på at give sine elever gode faglige kundskaber og god menneskelig dannelse, så de er godt rustede til livet efter realskolen.

 

I enkelte tilfælde kan skolen være nødsaget til at aflyse undervisningstimer. I disse tilfælde vil skolen orientere berørte forældre og elever via intra. Aflysninger af undervisningstimer forekommer kun i sjældne og begrænsede tilfælde, og der gives ikke erstatningstimer for eventuelt aflyste undervisningstimer.

Elevrådet består af elever fra 5. - 9.kl. Her har eleverne mulighed for at tage fat i områder, som de finder vigtige. Via deltagelse i elevrådsmøderne lærer eleverne også, hvad demokrati betyder. Elevrådet har en kontaktlærer tilknyttet som rådgiver. Denne er også elevrådet behjælpelig ved elevrådsmøderne samt aktiviteter i forbindelse med arrangementer, som elevrådet arrangerer.

Efterårsferie: Lørdag den 14. oktober – søndag 22. oktober
Juleferie: Torsdag den 21. december – søndag den 7. januar
Vinterferie: Lørdag den 10. februar – søndag den 18. februar
Påskeferie: Lørdag den 23. marts – mandag den 1. april
Kr. Himmelfart: Torsdag den 9. maj – søndag den 12. maj
Pinse: Lørdag den 18. maj - mandag den 20. maj
Grundlovsferie: Onsdag den 5. juni
Sommerferie: Lørdag den 29. juni - søndag den 11. august

Alle dage er inklusive.

Skolen har store udeområder med jord og græs der hænger fast i fodtøjet. Udendørs fodtøj skal derfor tages af, når eleverne går ind. Alle elever skal sætte udendørsskoene i skohylderne foran hver klasselokale. Det anbefales, at elever medbringer indesko.

I fysik- og natur/teknik-lokalet skal der af sikkerhedshensyn fortsat benyttes udesko.

På en skole med mange elever samlet kan det ikke undgås, at der sker uheld. En skade skal bedømmes efter dansk rets almindelige regler om ansvar, idet der ikke findes særlige regler for skader forvoldt i skolen. Derfor skal forældrene at sørge for, at eleverne er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikrede.

Skolens forsikring dækker ikke elevernes eller forældrenes private ejendele - mobiltelefoner, briller, computere, tasker, tøj, sko, cykler osv. Den dækker heller ikke skade, som to elever forvolder hinanden, f.eks. ved sammenstød eller slagsmål, eller hvis en elev eller en forælder f.eks. bliver ramt af en vildfaren bold, og da får ødelagt briller, ur, computer eller andet. Her er det elevens ulykkesforsikring, der dækker (eventuelt modparten). Skolen har en forsikring, der dækker vand- og stormskader m.m., men det er vigtigt at pointere, at skolen ikke har en forsikring, der dækker skader på bygninger, glas og inventar som er forvoldt af eleverne.

Telefonisk kontakt fra hjem til lærer skal fortrinsvis være om dagen inden klokken 1700. Såfremt der opstår behov for at kontakte en lærer, og kontakt ikke lykkes, kan læreren kontaktes via intra. Så vil man hurtigst muligt blive kontaktet af den pågældende lærer.

Der arrangeres hvert år forældremøde i alle klasser. Her kan alle forældre deltage. Det er ting, der vedrører hele klassen, der her tages op, og forældrene vil have mulighed for at få emner taget op, som de ønsker drøftet. Det er klasselæreren, der indbyder til og leder forældremøderne, men der vil også være faglærere til stede. Forældremøder afholdes i tidsrummet 1530-1700. Datoer udmeldes fra skolen med mindst fire ugers varsel.

Ifølge Undervisningsministeriet er forældrene tættest på skolens dagligdag og fører tilsyn med skolens undervisning. Forældrene kan ikke føre tilsynet hver for sig, men som en samlet forældrekreds. Forældretilsynet vedrører ikke den enkelte elevs situation på skolen, men alene skolens samlede forhold.

Forældrene skal ifølge Undervisningsministeriet føre tilsyn med:

 • Undervisningens kvalitet, herunder om skolens mål for undervisningen lever op til de krav der gælder
 • Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre i henhold til Friskolelovens §1
 • Om forholdet mellem eleverne og mellem lærere og elever følger skolens normer.


I henhold til Undervisningsministeriets anbefalinger foretages forældretilsynet på Brenderup Realskole ved at:

 • Deltage i skole/hjemsamarbejdet
 • Følge med i børnenes daglige skolegang via forældreintra
 • Besøge skolens hjemmeside
 • Læse skolens undervisningsplaner
 • Følge elevernes karakterer ved afgangsprøverne
 • Læse skolens tilsynsrapporter.


Alle skolens elever har udeordning. De skal således være ude i frikvarteret. Dog er der afsat 10 min. i middagsfrikvarteret, hvor der spises i klassen.

Der kan kun gives fri fra undervisning i særlige situationer. Kontakt klasselæreren hvis der ønskes fri en enkelt dag. Ønskes der fri i flere dage,kontaktes skoleder Ib Busk Nielsen.

Kontakt skolen, hvis du ønsker, at dit barn optages på skolen. Indmeldelse foretages ved at udfylde indskrivningspapirer og indbetale administrationsgebyr på 200 kroner. Administrationsgebyret refunderes ikke.

Ved optagelse til børnehaveklasse eller 7.klasse - eller andre nyoprettede klasser - opkræves et forskud, svarende til tre måneders skolepenge. Forskuddet dækker de første tre måneders skolepenge. Forskuddet betales når skolen har fremsendt bekræftelse på evt. nye elevers optagelse på venteliste. Forskuddet tilbagebetales ikke, såfremt man alligevel ikke ønsker at gøre brug af vores skoletilbud og kan heller ikke videreføres til andre årgange.

Elever, som ansøger om optagelse i 0. kl., skal deltage i en skolebesøgsdag.

Indskrivningsblanketten ligger her. Blanketten udskrives, udfyldes og tilsendes skolen samtidig med indbetaling af administrationsgebyr på 200 kroner.

Det er altid forældrenes ansvar, at skolen har korrekte kontaktoplysninger til familien. Skolen udsender alle informationer via e-post og benytter ikke brevpost. Vær derfor sikker på, at den mailadresse skolen har er korrekt og i brug. Skolen har ikke ansvaret for modtagers mail- og filtreringsopsætning.

Alle elever skal deltage i idrætsundervisningen. Elever der har glemt idrætstøj skal enten gennemføre idrætsundervisning i eget tøj eller låne idrætstøj af skolen til brug i idrætsundervisningen. Det er altid idrætslæreren, der afgør om eleven skal låne tøj eller kan gennemføre idrætstimerne i sit eget tøj.


Hvis en elev har glemt idrætstøj og låner idrætstøj af skolen, skal eleven efter idrætsundervisningen tage det lånte tøj med hjem og vaske det inden returnering til skolen inden en uge.

Skolen benytter IT, og vi har et trådløst 100/100mbit netværk i alle skolens bygninger.

Elever fra og med 4.klasse skal medbringe pc. Alle elever på skolen - også mindre elever - har mulighed for at hente Office365 til egen brug.

Egne computerne medbringes under eget ansvar. Skolen påtager sig ingen form for erstatningspligt overfor skader på computere i skoletiden.

Computerens drift er forældrenes ansvar. Skolens medarbejdere foretager ikke ændringer, reparationer eller justeringer af elevernes computere.

Skolens elever benytter skolens netværk under ansvar for skolens normer og rammer for almindelig god opførsel og det er skolens forventning, at alle elever udviser hensyn hertil. Skolens netværk må ikke benyttes til at besøge sider med eksplicit krænkende, seksuelt, voldeligt eller ekstremistisk indhold.

Eleverne får karakterer i samtlige fag. Karakterer gives inden efterårsferien, sidste fredag i januar og op til sommerferien. I 1.-6.kl. får eleverne ikke talkarakterer, her anvendes bogstavskarakterskalen. Elever i 1.-3.kl. får endvidere karakterer for arbejdsindsats.

De elever der skal konfirmeres, bliver konfirmeret i foråret i 7.klasse, efter at de i dette skoleår har fulgt konfirmationsforberedelsen.

Konfirmationsforberedelsen finder sted i Brenderup præstegård. Alle elever - uanset hvilket sogn de tilhører - kan almindeligvis efter aftale med Brenderup kirkes præst, konfirmeres i Brenderup kirke.

Elever der vælger at blive konfirmeret i hjemsognets kirke, kan almindeligvis følge konfirmationsforberedelsen i Brenderup kirke og aftale konfirmation i hjemkirken.

Datoen for afholdelsen af blå mandag, aftales klassevist med forældrerådet for den pågældende klasse.

Konfirmation er altid en privat sag, og skolen blander sig ikke i hvor eller om eleven skal konfirmeres.

Man bliver bedre af at øve sig, og alle elever på Brenderup Realskole laver lektier stort set hver dag. Lektielæsningen giver eleverne mulighed for at fordybe sig og udvikle gode arbejdsrutiner som kommer eleverne til stor gavn, når de skal på ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Det er forældrenes og elevernes ansvar at lektierne bliver lavet, så eleven er velforberedt til undervisningen.

Eleverne skal selv udarbejde afleveringsopgaver, og vi accepterer ikke, at eleven snyder og afleverer opgaver som eleven ikke selv har udarbejdet.

Hvis en elev i de ældre klasser afleverer en opgave, der er helt eller delvist afskrevet, eller stærkt inspireret af, opgaver fra internettet eller andre steder, bliver opgavebesvarelsen diskvalificeret og opgavebesvarelsen får karakteren -3.

Det er ikke muligt at genaflevere opgaven.

Aflevering af afskrevne opgaver indebærer normalt henvendelse fra skolen til hjemmet. Ved gentagne tilfælde bliver forældre og elev indkaldt til samtale på skolen, der vurderer om der skal gøres videre tiltag.


Elevernes mobiltelefoner skal være slukket og i tasken i skoletiden.

Telefoner kan alene benyttes i enkeltstående tilfælde og da efter forudgående aftale med en lærer. Elever må ikke benytte de sociale medier på skolen, og skolens medarbejdere er ikke på de sociale medier med eleverne.

Mobiltelefoner medbringes under eget ansvar. Skolen påtager sig ingen form for erstatningspligt overfor skader på mobiltelefoner i skoletiden.

Mobning ses som en længerevarende proces, hvor et fællesskab defineres af hvem der ikke er med i fællesskabet og ikke hvem der er med i fællesskabet.

Mobning er et gruppefænomen, og handler også om tilskuere og medløbere, som accepterer udstødelse af bestemte individer, og derfor handler mobning om gruppedynamikker. Forældrene er en væsentlig del af en god dynamik og et godt fællesskab blandt eleverne, og derfor er en forudsætning for et godt elevfællesskab, at forældrene altid taler positivt og løsningsorienteret om andre forældre, elever og om skolen.

Skolen skelner mellem den længerevarende mobning og kortsigtet drilleri, der kan opstå mellem elever.

Skolen er altid opmærksom på, at børnene trives. Der arbejdes løbende med elevernes velbefindende i klasserne for at højne fællesskabet og mindske risikoen for mobning. Det kan f.eks. foregå med emner som samtaleregler, klasseregler, frikvartersregler, fødselsdagsaftaler, at sladre, forskelligheder/ligheder, at være en god/dårlig kammerat, gruppepres, lommepenge, hygiejne, festaftaler, misbrug, kærester, respekt/accept, være opmærksomme på at alle trives etc.

Eleverne må ikke være på de sociale medier i skoletiden. Mange elever er i fritiden aktive på de sociale medier. Der kan i den forbindelse nemt opstå konflikter som skolen ikke er del i og det er en forældreopgave at holde opsyn med, og blande sig i, elevernes ageren på de sociale medier, så alt foregår i god, fællesskabsfremmende tone. Skolens medarbejdere er ikke aktive på de sociale medier med skolens elever.

Skolen har et samarbejde med SSP-Middelfart og afholder jævnligt klassebaserede trivselsfremmende arrangementer for forældre og elever i især de ældre klasser.

I tilfælde af slagsmål mellem elever afgøres skolens efterfølgende aktiviteter og handlinger af situationen og vurderes derfor grundigt af skolens leder i samråd med elevens klasselærer.

Hvis forældre, elever eller ansatte er bekymrede over et barns trivsel, tages der med det samme kontakt til barnets klasselærer, der efter eventuel drøftelse med klassens andre lærere og skolens ledelse, vurderer det videre forløb, der kan indeholde kollektive og individuelle samtaler med elever, forældre og medarbejdere på skolen, iværksættelse af fællesskabsfremmende aktiviteter samt eventuel involvering af eksterne samarbejdspartnere.

Skolen har i henhold til lovgivningen skærpet underretningspligt, og underretter hjemkommunen såfremt skolen får kendskab til at et barn har brug for ekstra støtte eller vejledning.

Vurderingen af om et barn har brug for ekstra støtte og vejledning er alene skolens, ligesom vurderingen af skolens eventuelle handlinger i tilfælde af bekymring om et barns trivsel, alene er skolens.

Skolens sigte er undervisning. I elevernes fritid er forældrenes positive samarbejde med hinanden og med børnene af afgørende betydning for børnenes trivsel.

Skolen udarbejder hver tredje år undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelser, der giver en indikation på skolens generelle trivselsniveau. Den sidste blev udarbejdet i maj 2023, og kan findes på skolens hjemmeside.

Alle elever fra og med 4.klasse skal dagligt medbringe egen pc til skolebrug.

Krav til pc:

 • Skærmstørrelse på min 13"
 • Operativsystem pc: Windows 10 eller nyere. Mac OS10 eller nyere
 • Antivirusprogram, hvis ikke indbygget i styresystem
 • Hovedtelefoner/headset
 • Skal kunne koble på skolens netværk, der er af typen "g/n"


Anbefalinger

En solid pc, der kan holde til den daglige transport til og fra skole. Det er ikke nødvendigt, at eleverne medbringer en meget kraftfuld spilcomputer. Det er heller ikke nødvendigt med et dyrt headset.


Daglig drift

Computerne skal være fuldt funktionsdygtige og opladede ved skoledagens start. Ønskes mulighed for opladning i løbet af dagen, skal egen strømforsyning og forlængerledning medbringes.


Software

Eleverne skal have administratorrettigheder til deres pc, idet skoleplatformen kræver visse installationer.

Alle elever får via skolen adgang til onlinebaseret Microsoft Office 365 via download.


Begrænsninger

Skolens it-installation er baseret på pc-standarder og Microsoft Windows. Der kan derfor opleves begrænsninger ved Apple-computere.

Chromebooks frarådes, idet de ikke kan fungere optimalt på skolens platform.

Medbringes Apple-computer eller Chromebook, kan der ikke fra skolens side ydes hjælp med opsætning.

Udprintning af dokumenter fra skolens printere kan ikke påregnes.


Forsikring

Skolen forsikrer ikke elevernes pc’er, og forsikring skal være indbefattet i hjemmets forsikring.

Morgensang 08:10 - 08:25


1. lektion 08:25 - 09:10


2. lektion 09:10 - 09:55


3. lektion 10:15 - 11:00


4. lektion 11:00 - 11:45


5. lektion 12:10 - 12:54


6. lektion 12:54 - 13:37


7. lektion 13:37 - 14:20


8. lektion 14:25 - 15:10Det er ikke tilladt at ryge på skolen.

Hvert år indbydes forældre sammen med deres børn til samtaler om den enkelte elev. Klasselæreren vil altid deltage i samtalen der vil tage udgangspunkt i, hvordan den enkelte elev befinder sig og klarer sig. Hvis forældrene ønsker det, vil de naturligvis kunne kontakte lærerne på skolen i hverdagen.

Skole/hjem-samtalerne vil være fordelt, således at 0.kl. har samtaler i efteråret, 1.-9.kl. har samtaler i oktober/november og januar/februar/marts. Skole/hjem-samtaler afholdes i tidsrummet 1530-1700. Datoer udmeldes fra skolen med mindst fire ugers varsel.

Skolebøger og biblioteksbøger stilles gratis til rådighed for eleverne. Mens eleverne har bøgerne, er de ansvarlige for dem, og bliver en bog væk eller bliver den alvorligt beskadiget mens elever har ansvaret for den, skal den erstattes med et beløb på 450 kroner. Beløbet opkræves per ikke-afleveret eller bortkommet bog. Det er ikke muligt selv at indkøbe og aflevere tilsvarende bøger til skolen.

Skolebøgerne skal behandles ordentligt, da de er dyre i indkøb. Det betyder, at de skal indbindes, når de er blevet udleveret til eleverne. Der må ikke benyttes elastikbind til bøgerne, da disse ødelægger bøgerne.

Ved aflevering vil der blive taget hensyn til almindeligt slid og ælde.

Det er alene skolen der vurderer om en bog skal erstattes.

Hvert år afholder Brenderup og Omegns Realskole skolefest for klasserne til og med 8.klasse. Festen for indskolingen afholdes samlet, men festerne for de større klasser kan afholdes individuelt.

Læs mere om taksten på skolepenge, SFO og mini0 via linket her.

Alle elever, der opfylder følgende afstandskriterier – målt ad nærmeste vej – kan enten køre med skolens egen bus eller søge om delvis fribefordring med offentlige transportmidler mellem hjem og skole. I begge tilfælde vil der være en årlig egenbetaling, som er den samme, uanset hvilken bus man ansøger om.

Der kan alene søges om delvis fribefordring til barnets folkeregisteradresse.


Afstandskriterierne er:
Minimumsafstand:

 • 0. - 3. klasse: 2,5 km
 • 4. - 6. klasse: 6,0 km
 • 7. - 9. klasse: 7,0 km

Det er forældrenes ansvar, at den på ansøgningsskemaet opgivne afstand er korrekt! Hvis barnet ikke opfylder afstandskriterierne, men alligevel har behov for at benytte vores egen bus, kan forældrene købe klippekort til skolens egen bus på kontoret - det koster kr. 10 pr. klip og man kan købe 10-turs og 20-turs kort. Skolen yder ikke tilskud til buskort til Fynbus, hvis ikke afstandkriterierne er opfyldt.


Vores egen bus kører rute hver morgen og to gange hver eftermiddag. Ruterne kan ses under menupunktet "om skolen" - "skolebus"


Elever der har behov for at vente på bussen efter undervisning kan vente i vores ventelokaler. Et ventelokale er indrettet som lektielæsningsområdeog et er indrettet med blødere møbler. Ventelokalerne er uden direkte voksenopsyn og må kun benyttes af elever fra og med 4.klasse. Elever fra 0.-3.klasse der har behov for at vente på bus, skal indmeldes i skolens SFO.


Med Fynbus kører der busser til skolen fra både Bogense, Aulby, Middelfart og Ejby.


Ruterne kan ses på www.fynbus.dk.


Skolens egen bus benyttes desuden til ekskursioner til ind- og udland, og føres altid af chauffører med kendskab til skolen og skolens elever. Bussen og vores chauffører er godkendt til skolebrug i ind- og udlad og overholder altid alle regulativer og sikkerhedsregler. Bussen giver os en stor frihed i det daglige skolearbejde.


Bussen kører dagligt cirka 200 kilometer på sine normale ruter.

Skolens telefontid: kl. 0800 - 1200.

Skolen telefonnummer er 6444 1057

E-post: kontor@brenderuprealskole.dk

Skolen kan døgnet rundt kontaktes på e-post. Så vender vi tilbage så hurtigt, som vi kan.

Skolen udsender ikke brevpost.

Skolevejens SFO har telefonnummer: 2117 0787

Klubben har telefonnummer: 2117 5313

Undervejs i skoletiden kan elever komme ud for problemer i forbindelse med såvel indlæring som trivsel. Når der opstår bekymring i forbindelse med en elevs skolegang, diskuteres situationen blandt de lærere, som underviser eleven, og forældrene informeres om bekymringen og involveres aktivt i problemets løsning. Det kan være i forbindelse med relevante faglige prøver eller grundige iagttagelser/observationer.


Skolen har meget begrænsede muligheder for at yde specialundervisning.

Brenderup Realskole samarbejder med Middelfart Kommunes sundhedstjeneste og indgår på samme måde som alle andre grundskoler i Middelfart Kommune.

 • Hvis en elev er fraværende fra skole, skal forældrene melde fraværet til skolen.
 • Hvis det er planlagt fravær i en enkelt dag, meddeles det klasselæreren
 • Hvis der er planlagt fravær i mere end en dag, aftales det med skoleleder.

I tilfælde af opstået sygdom, meldes eleven syg af forældre til skolen om morgenen. Sygdom meddeles bedst og nemmest til skolens mail: kontor@brenderuprealskole.dk eller på sms til: 2117 1363. Sygdom meldes til skolen i tidsrummet fra klokken 0800 til 0845.

Der skal meldes sygdomsfravær hver morgen i den tid eleven er syg. Hvis vi ikke har modtaget fraværs/sygemelding og en elev alligevel er fraværende, vil vi kontakte forældrene i løbet af samme dag.

Skolens sprog er dansk og alle skolens aktiviteter, undtaget sprogundervisning, foregår på dansk. Forældre skal derfor kunne indgå i den daglige kommunikation med skolen på dansk.

Hvis forældrene til et barn ikke taler tilstrækkeligt dansk til at kunne deltage i skolehjemsamtalerne samt øvrige forældreskoleaktiviteter, stiller skolen tolk til rådighed i henholdsvis litausk og russisk.

Tolkebistand skal aftales i god tid inden eventuelle møder.

Skolens elever må ikke bruges som tolke.

Skolen er altid opmærksom på, at børnene trives.

Der arbejdes løbende med elevernes velbefindende i klasserne for at højne fællesskabet . Det kan f.eks foregå med emner som samtaleregler, klasseregler, frikvartersregler, fødselsdagsaftaler, at sladre, forskelligheder/ligheder,at være en god/dårlig kammerat, gruppepres, lommepenge, hygiejne, festaftaler, misbrug, kærester, respekt/accept, være opmærksomme på at alle trives etc.

Alle klasser har forældreråd, der jævnligt arrangerer sociale aktiviteter for eleverne med henblik på at understøtte fællesskabet.

De mindste klasser har en ugentlig trivselstimer, hvor trivselstiltag bliver drøftet og iværksat, ligesom skolens elevråd kan foreslå trivselsfremmende tiltag.


Forældre har altid muligheden for at udmelde deres barn fra skolen undervejs i skoleforløbet. Udmeldelse skal foretages skriftligt til skolens kontor med en måneds varsel til den første i en måned. Der opkræves skolepenge indtil udmeldelsesvarslets udløb. Skolen skal ved udmeldelse have besked om elevens nye skole.

Læs mere om skolens udskrivningspolitik via linket her.

Skolens UU-vejleder er tilknyttet UU-Lillebælt og træffes på skolen efter aftale.

Indmeldelsesdato til brug for eventuel ventelisteplacering, er den dato hvor skolen har modtaget administrationsgebyr og korrekt udfyldt indskrivningspapir med underskrift af begge forældremyndighedsindehavende forældre. Ved optag på skolen, prioriteres søskende til elever på skolen samt en nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger i klassen. Ventelisten er dermed dynamisk, og barnets placering på listen kan ændre sig. Skolen oplyser derfor ikke barnets placering på ventelisten.

Ventelisteplacering gælder, indtil man tilbydes en plads. Bliver man tilbudt en plads, men takker nej, er det muligt at fortsætte på ventelisten til årgangen, men indmeldelsesdatoen vil blive ændret til den dato, hvor man takker nej til pladsen, og det vil dermed have indflydelse på placering på ventelisten.

Hvis barnets opstart ønskes flyttet til tidligere eller senere klasser - f.eks. fra 7.klasse til 4.klasse eller omvendt - ændres indskrivningsdatoen ligeledes til den dato, hvor ændringen foretages.

Bliv elev


Ønsker du at dit barn skal blive en del af Brenderup Realskole? Så udfyld indskrivningsformularen - det er hurtigt og nemt.

 

Bliv Elev