De 7 samfundsløfter

Danmarks Private Skoler forening har i 2020 sammen med medlemsskolerne skabt et kodeks, der beskriver de frie grundskolers samfundsansvar. Kodekset er døbt; ”De 7 samfundsløfter”, og det fortæller overordnet om, hvordan skolerne løfter vigtige samfundsopgaver igennem deres daglige virke med eleverne.

 

Nu er alle skoler jo forskellige, og vi løfter vores samfundsansvar på forskellige måder. I det følgende vil vi beskrive, hvordan Brenderup Realskole tilgår De 7 samfundsløfter.

 

1. Skolen og omverdenen

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

 

På Brenderup Realskole har vi løbende fokus på, hvordan skole og omverden hænger sammen. Det drejer sig både om aktiviteter i det nære lokalmiljø, og hvordan vi klæder eleverne på til at begå sig, når de træder fra skolen og ud i verden.

 • Gymnastikkaravanen – opfordring til børns bevægelse
 • Spil dansk dag – aktivitet for alle skolens klasser
 • Deltager i kommuneidræt og Skole-OL
 • Aktivt medlem i Brenderup Erhvervsforening med flere årlige møder
 • Samarbejder med SSP og UN
 • Julekoncert med symfonieorkesteret
 • 1.klasse læser med de ældre på dagscenteret
 • Førstehjælp – som en del af svømmeundervisningen på mellemtrinnet og igen i 8.klasse
 • 3.klasse SFO-projekt med samarbejde med lokale kunstnere
 • Skraldedag i både indskoling og nat-tek, hvor eleverne er ude og samle skrald i Brenderup
 • Brug af lokalområdet i undervisningen – både skov, strand, kirke og virksomhedsbesøg
 • Deltager i Unge Forskere og Historiedysten
 • Åbne tilgængelige udendørsarealer, som lokalområdet kan gøre brug af udenfor skoletiden

 

2. Skolens rummelighed og resultater

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

 

Brenderup Realskole er en boglig skole, men det betyder ikke at alle elever lige glade for bøgerne. Heldigvis er det faktisk ikke nødvendigvis den konkrete faglige viden, der er det vigtigste, vi giver vores elever med videre, men derimod de værdier og tilgang til læring, som de bliver klædt på med. Vi kalder det Kundskaber for livet.

 • At vi også kan rumme dem der vælger at sidde, imens de andre danser. Det skal der være plads til.
 • Alle elever er forskellige. Nogle bidrager med det faglige, mens andre er stærke i det relationelle felt og tilfører klassen noget socialt.
 • Vi har mange forskellige elever, også i kraft af at vi ikke er en byskole, men har et stort optageområde. Vi sorterer ikke som udgangspunkt elever fra, men optager eksempelvis elever der er ordblinde, har særlige udfordringer eller har dansk som andetsprog. 
 • Cepos viser, at vi er gode til at løfte alle typer elever væsentligt, uanset udgangspunktet.
 • Når vi taler med tidligere elever, fortæller de, at det er de værdier og færdigheder, som vi generelt lærer eleverne, som de tager med i livet.
 • Klasselærerne har en særlig rolle i at italesætte vigtigheden af, at vi kan rumme hinanden, uanset hvilken baggrund børnene har.

 

3. Skolen til fremtiden

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

 

Brenderup Realskole er en dynamisk skole i fortsat udvikling. Skolens værdigrundlag handler om at give eleverne kundskaber for livet igennem skolens fire grundværdier, som kort kan omsættes til: faglighed, fordybelse og engagement.

 • At skolen udvikles i trit med sin samtid, og at vi gør brug af IT allerede fra 0.klasse.
 • Vi gør efter elevernes ønske lige så meget ud af erhvervsuddannelserne og som de gymnasiale ungdomsuddannelser i UU-vejledningen, herunder at vi deltager i CRAFT festivalen i Middelfart.
 • At vi er opmærksomme på at inddrage nye emner og temaer, som er aktuelle i samtiden i de forskellige fag. Desuden at vi arbejder mere projektorienteret i undervisningen, fordi det meget er det, eleverne vil opleve i undervisningen på de videregående uddannelser.
 • Samtidig skal vi holde fast i vores grundværdi om at være en faglig skole med vægt på kulturelle værdier og høj faglighed. Med tyngde på basale færdigheder.
 • Kultur, fordybelse og lektier. At vi forbereder eleverne på at ”kunne gå i skole”, herunder at de har lært at strukturere deres tid og læse lektier, når det er nødvendigt.
 • Dannelse og samtale om forskellige emner, som hvad er god opførelse, fællesskabet og hvem er jeg.
 • Takt og tone – mobning og hvordan vi kommunikerer med hinanden særligt skriftligt og på de sociale medier er et fortsat fokuspunkt på alle klassetrin, for det fylder meget mere, end vi lige regner med for vores elever.

 

4. Skolens mangfoldighed

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

 

Brenderup Realskole har en lang tradition for at optage elever fra et stort optageområde og, i kraft heraf, med en bred og forskelligartet baggrund.

 • Vi optager bredt både i henseende med hvilken nationalitet eleverne har, men også de der har læsevanskeligheder eller andre udfordringer med i bagagen.
 • Vi optager desuden både fra land og by med vores meget store optageområde. Det er meget forskellig baggrund børnene kommer med, og det er sundt.
 • Forældre, der har behov for det, kan søge om fripladstilskud, som gives af staten og sorterer under Fordelingssekretariatet.
 • Skolens sprog er dansk og alle skolens aktiviteter undtagen sprogundervisningen foregår på dansk. I takt med at etniciteten blandt eleverne bliver bredere, holder vi fast i det danske sprog, men tilbyder i det omfang det er muligt og der er behov for det tolkebistand i skole-hjem samarbejdet.

 

5. Skolen som forebyggende instans

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

 

På Brenderup Realskole har vi fokus på det hele menneske. Vores elever klædes på både fagligt og menneskeligt til deres voksenliv, og det betyder, at vi også har fokus på de områder i livet, hvor det kan gå galt og blive svært. På den måde har børnene mulighed for at sætte ord på deres egne problemer, inden de bliver for store, eller se hvis det begynder at gå skævt for en klassekammerat, sådan at vedkommende kan få den hjælp han eller hun har brug for.

 • Trafikprøve i 3.klasse og besøg af Sikker Trafik i 9.klasse
 • SSP-arrangement om brug af sociale medier allerede fra 3.klasse.
 • Uge sex på alle klassetrin, både selve seksualundervisningen, men også snakken om følelser og ”hvem er jeg” er vigtig.
 • Unge og alkohol-arrangement i 7.klasse
 • Kost, herunder hvor meget madkundskab fylder, fokus på madpakker og bodens tilbud med sund mad.
 • At vi ringer og altid følger op på manglende elever.
 • At vi har føling med eleverne og altid følger op, hvis det virker som om en elev ikke har det godt, og at vi altid inddrager forældrene, hvis vi bliver opmærksomme på noget. Vi hjælper børnene, også hvis det handler om sorg eller ensomhed, og ikke kun når de laver ulykker. Og her også altid inddrager forældre ved bekymring.

 

6. Skolens fokus på rettigheder og konventioner

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

 

På Brenderup Realskole finder vi det vigtigt allerede tidligt at introducere eleverne til et forpligtende demokrati, hvor alle skal have mulighed for at ytre sig.

 • Vi har både et aktivt elevråd i skoleregi og et børneråd i SFO’en.
 • Gensidig respekt – et fokuspunkt og en del af vores grundlæggende værdier.
 • Der afholdes demokratiets dag for 9.klasse.
 • Fokus på miljø og indeklima i klasserne.
 • Mange klasser her deres egne definerede ”klassens regler” hængende. Regler som typisk bliver revideret hvert år ved skolestart.

 

7. Elevernes videre vej i uddannelsessystemet

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse.

 

Når eleverne træder op i overbygningen, kommer der mere fokus på, hvad der skal ske efter grundskolen. Vi arbejder særligt med to perspektiver. Det ene er den generelle faglighed med afleveringer og karakterer. Det andet er introduktionen til, hvilke muligheder der er for ungdomsuddannelse efter grundskolen, hvor vi særligt forsøger at vægte de gymnasiale og de erhvervsfaglige uddannelser lige.

 • Generel høj faglighed i alle fag.
 • Samarbejde med UU-Middelfart.
 • Afholdelse af både termins- og årsprøver.
 • Deltagelse på DM i skills med 8.klasse.
 • Deltagelse på CRAFT-festival i Middelfart.
 • Der er desuden mulighed for at arrangere sin egen skills-fagdag med 8.klasse, evt. i samarbejde med lokale virksomheder.
 • Mulighed for brobygning og praktik.

Bliv elev


Ønsker du at dit barn skal blive en del af Brenderup Realskole? Så udfyld indskrivningsformularen - det er hurtigt og nemt.

 

Bliv Elev