Generel information

Brenderup Realskole startede på lokalt initiativ i 1911 og har fra starten lagt vægt på at give eleverne gode faglige kundskaber og god menneskelig dannelse, så de er godt rustede til livet efter realskolen.

 

Brenderup Realskole samarbejder med Middelfart Kommunes sundhedstjeneste og indgår på samme måde som alle andre grundskoler i Middelfart Kommune.

  • Hvis en elev er fraværende fra skole, skal forældrene melde fraværet til skolen.
  • Hvis det er planlagt fravær i en enkelt dag, meddeles det klasselæreren
  • Hvis der er planlagt fravær i mere end en dag, aftales det med skoleleder.

I tilfælde af opstået sygdom, meldes eleven syg af forældre til skolen om morgenen. Sygdom meddeles bedst og nemmest til skolens mail: kontoret@brenderup-realskole.dk eller på sms til: 2117 1363. Sygdom meldes til skolen i tidsrummet fra klokken 0800 til 0845.

Der skal meldes sygdomsfravær hver morgen i den tid eleven er syg. Hvis vi ikke har modtaget fraværs/sygemelding og en elev alligevel er fraværende, vil vi kontakte forældrene i løbet af samme dag.

Udmeldelse skal foretages skriftligt til skolens kontor med en måneds varsel til den første i en måned. Der opkræves skolepenge indtil udmeldelsesvarslets udløb. Skolen skal ved udmeldelse have besked om elevens nye skole.

Skolens UU-vejleder er tilknyttet UU-Lillebælt og træffes på skolen efter aftale.

Indmeldelsesdato til brug for eventuel ventelisteplacering, er den dato hvor skolen har modtaget administrationsgebyr og korrekt udfyldt indskrivningspapir med underskrift af begge forældremyndighedsindehavende forældre. Ved optag på skolen, prioriteres søskende til elever på skolen samt en nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger i klassen. Ventelisten er dermed dynamisk, og barnets placering på listen kan ændre sig. Skolen oplyser derfor ikke barnets placering på ventelisten.

Ventelisteplacering gælder, indtil man tilbydes en plads. Bliver man tilbudt en plads, men takker nej, er det muligt at fortsætte på ventelisten til årgangen, men indmeldelsesdatoen vil blive ændret til den dato, hvor man takker nej til pladsen, og det vil dermed have indflydelse på placering på ventelisten.

Hvis barnets opstart ønskes flyttet til tidligere eller senere klasser - f.eks. fra 7.klasse til 4.klasse eller omvendt - ændres indskrivningsdatoen ligeledes til den dato, hvor ændringen foretages.

I enkelte tilfælde kan skolen være nødsaget til at aflyse undervisningstimer. I disse tilfælde vil skolen orientere berørte forældre og elever via intra. Aflysninger af undervisningstimer forekommer kun i sjældne og begrænsede tilfælde, og der gives ikke erstatningstimer for eventuelt aflyste undervisningstimer.

Elevrådet består af elever fra 5. - 9.kl. Her har eleverne mulighed for at tage fat i områder, som de finder vigtige. Via deltagelse i elevrådsmøderne lærer eleverne også, hvad demokrati betyder. Elevrådet har en kontaktlærer tilknyttet som rådgiver. Denne er også elevrådet behjælpelig ved elevrådsmøderne samt aktiviteter i forbindelse med arrangementer, som elevrådet arrangerer.

Skolen har store udeområder med jord og græs der hænger fast i fodtøjet. Udendørs fodtøj skal derfor tages af, når eleverne går ind. Alle elever skal sætte udendørsskoene i skohylderne foran hver klasselokale. Det anbefales, at elever medbringer indesko.

I fysik- og natur/teknik-lokalet skal der af sikkerhedshensyn fortsat benyttes udesko.

På en skole med mange elever samlet kan det ikke undgås, at der sker uheld. En skade skal bedømmes efter dansk rets almindelige regler om ansvar, idet der ikke findes særlige regler for skader forvoldt i skolen. Derfor skal forældrene at sørge for, at eleverne er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikrede.

Skolens forsikring dækker ikke elevernes private ejendele - mobiltelefoner, computere, tasker, tøj, sko, cykler osv. Den dækker heller ikke skade, som 2 elever forvolder hinanden, fx ved sammenstød eller slagsmål. Her er det ulykkesforsikringen, der dækker (eventuelt modparten). Skolen har en forsikring, der dækker vand- og stormskader m.m., men det er vigtigt at pointere, at skolen ikke har en forsikring, der dækker skader på bygninger, glas og inventar som er forvoldt af eleverne.

Telefonisk kontakt fra hjem til lærer skal fortrinsvis være om dagen inden klokken 1700. Såfremt der opstår behov for at kontakte en lærer, og kontakt ikke lykkes, kan læreren kontaktes via intra. Så vil man hurtigst muligt blive kontaktet af den pågældende lærer.

Der arrangeres hvert år forældremøde i alle klasser. Her kan alle forældre deltage. Det er ting, der vedrører hele klassen, der her tages op, og forældrene vil have mulighed for at få emner taget op, som de ønsker drøftet. Det er klasselæreren, der indbyder til og leder forældremøderne, men der vil også være faglærere til stede. Forældremøder afholdes i tidsrummet 1530-1700. Datoer udmeldes fra skolen med mindst fire ugers varsel.

Alle skolens elever har udeordning. De skal således være ude i frikvarteret. Dog er der afsat 10 min. i middagsfrikvarteret, hvor der spises i klassen.

Der kan kun gives fri fra undervisning i særlige situationer. Kontakt klasselæreren hvis der ønskes fri en enkelt dag. Ønskes der fri i flere dage,kontaktes skoleder Curt Graugaard Jensen.

Kontakt skolen, hvis du ønsker, at dit barn optages på skolen. Indmeldelse foretages ved at udfylde indskrivningspapirer og indbetale administrationsgebyr på 200 kroner. Administrationsgebyret refunderes ikke.

Ved optagelse til børnehaveklasse eller 7.klasse - eller andre nyoprettede klasser - opkræves et forskud, svarende til tre måneders skolepenge. Forskuddet dækker de første tre måneders skolepenge. Forskuddet betales når skolen har fremsendt bekræftelse på evt. nye elevers optagelse på venteliste. Forskuddet tilbagebetales ikke, såfremt man alligevel ikke ønsker at gøre brug af vores skoletilbud og kan heller ikke videreføres til andre årgange.

Elever, som ansøger om optagelse i 0. kl., skal deltage i en skolevurderingsdag

Indskrivningsblanketten ligger her. Blanketten udskrives, udfyldes og tilsendes skolen samtidig med indbetaling af administrationsgebyr på 200 kroner.

Det er altid forældrenes ansvar, at skolen har korrekte kontaktoplysninger til familien. Skolen udsender alle informationer via e-post og benytter ikke brevpost. Vær derfor sikker på, at den mailadresse skolen har er korrekt og i brug. Skolen har ikke ansvaret for modtagers mail- og filtreringsopsætning.

Skolen benytter IT, og vi har et trådløst 100/100mbit netværk i alle skolens bygninger.

Alle elever fra og med 4.klasse skal medbringe egen tablet eller pc. Elever i 4. og 5.klasse skal fra skoleåret 2017/2018 medbringe tablet eller pc. Elever fra og med 6.klasse skal medbringe pc. Elever skal i hjemmet have mulighed for at printe skoleopgaver.Alle elever på skolen - også mindre elever - har mulighed for at hente Office365 til egen brug.

Skolens intra kan tilgåes fra smartphones ved at notere adressen http://www.brenderup-realskole.skoleintra.dk/m/ i telefonens browser. Herefter logges der ind på mobilintra ved brug af almindelig kode.

Egne computerne medbringes under eget ansvar. Skolen påtager sig ingen form for erstatningspligt overfor skader på computere i skoletiden.

Skolens elever benytter skolens netværk under ansvar for skolens normer og rammer for almindelig god opførsel og det er skolens forventning, at alle elever udviser hensyn hertil. Skolens netværk må ikke benyttes til at besøge sider med eksplicit krænkende, seksuelt, voldeligt eller ekstremistisk indhold.

Eleverne får karakterer i samtlige fag. Karakterer gives inden efterårsferien, sidste fredag i januar og op til sommerferien. I 1.-6.kl. får eleverne ikke talkarakterer, her anvendes bogstavskarakterskalen. Elever i 1.-3.kl. får endvidere karakterer for arbejdsindsats.

De elever der skal konfirmeres, bliver konfirmeret i foråret i 7.klass, efter at de i dette skoleår har fulgt konfirmationsforberedelsen.

Konfirmationsforberedelsen finder sted i Brenderup Præstegård. Alle elever - uanset hvilket sogn de tilhører - kan almindeligvis efter aftale med Brenderup Kirkes præst, konfirmeres i Brenderup Kirke i Store Bededagsferien. Blå mandag afholdes altid mandagen efter Store Bededagsferien.

Elever der vælger at blive konfirmeret i hjemsognets kirke, kan almindeligvis følge konfirmationsforberedelsen i Brenderup Kirke og aftale konfirmation i hjemkirken. Det kan betyde, at afholdelsen af blå mandag for disse elever skal afholdes væsentligt senere eller før konfirmationsdatoen i hjemsognets kirke.

Konfirmation er altid en privat sag, og skolen blander sig ikke i hvor eller om eleven skal konfirmeres.

Elevernes mobiltelefoner skal være slukket og i tasken i skoletiden. Telefoner kan alene benyttes i enkeltstående tilfælde og da efter forudgående aftale med en lærer. Mobiltelefoner medbringes under eget ansvar. Skolen påtager sig ingen form for erstatningspligt overfor skader på mobiltelefoner i skoletiden.

Skolen accepterer ikke mobning og vi er opmærksomme på, at børnene trives. Der arbejdes løbende med elevernes velbefindende i klasserne. Det kan f.eks foregå med emner som samtaleregler, klasseregler, frikvartersregler, fødselsdagsaftaler, at sladre, forskelligheder/ligheder,at være en god/dårlig kammerat, gruppepres, lommepenge, hygiejne, festaftaler, misbrug, kærester, respekt/accept, være opmærksomme på at alle trives etc.


Mange elever er i fritiden aktive på de sociale medier. Der kan i den forbindelse nemt opstå konflikter som skolen ikke er del i. Forældrene opfordres kraftigt til at holde opsyn med, og blande sig i, elevernes ageren på de sociale medier, så alt foregår i god ro og orden. Skolens medarbejdere er ikke aktive på de sociale medier med skolens elever.

Morgensang 08:10 - 08:25


1. lektion 08:25 - 09:10


2. lektion 09:10 - 09:55


3. lektion 10:15 - 11:00


4. lektion 11:00 - 11:45


5. lektion 12:10 - 12:54


6. lektion 12:54 - 13:37


7. lektion 13:37 - 14:20


8. lektion 14:25 - 15:10Det er ikke tilladt at ryge på skolen.

Hvert år indbydes forældre sammen med deres børn til samtaler om den enkelte elev. Klasselæreren vil altid deltage i samtalen, og det vil som regel også være muligt at en eller flere af klassens faglærere medvirker i samtalen om, hvordan den enkelte elev befinder sig og klarer sig. Hvis forældrene ønsker det, vil de naturligvis kunne kontakte lærerne på skolen i hverdagen.

Skole/hjem-samtalerne vil være fordelt, således at 0.kl. har samtaler i efteråret, 1.-9.kl. har samtaler i oktober/november og januar/februar/marts. Klasselæreren i 1.kl. kommer endvidere på hjemmebesøg. Skole/hjem-samtaler afholdes i tidsrummet 1530-1700. Datoer udmeldes fra skolen med mindst fire ugers varsel.

Skolebøgerne stilles gratis til rådighed for eleverne. Mens eleverne har bøgerne, er de ansvarlige for dem, og bliver en bog væk, skal den erstattes med et beløb på 450 kroner. Beløbet opkræves per ikke-afleveret eller bortkommet bog. Det er ikke muligt selv at indkøbe og aflevere tilsvarende bøger til skolen.

Skolebøgerne skal behandles ordentligt, da de er dyre i indkøb. Det betyder, at de skal indbindes, når de er blevet udleveret til eleverne.

Hvert år afholder Brenderup og Omegns Realskole skolefest for klasserne til og med 8.klasse. Festen for indskolingen afholdes samlet, men festerne for de større klasser kan afholdes individuelt.

Læs mere om taksten på skolepenge, SFO og mini0 via linket her.

Alle elever, der opfylder følgende afstandskriterier – målt ad nærmeste vej – kan enten køre med skolens egen bus eller søge om delvis fribefordring med offentlige transportmidler mellem hjem og skole. I skoleåret 2017/2018 er der egenbetaling på 2x564 kr. Beløbet reguleres med ca 2,5% årligt.

Der kan alene søges om delvis fribefordring til barnets folkeregisteradresse.


Afstandskriterierne er:
Min.afstand:

  • 0. - 3. klasse: 2,5 km
  • 4. - 6. klasse: 6,0 km
  • 7. - 9. klasse: 7,0 km

Det er forældrenes ansvar, at den på ansøgningsskemaet opgivne afstand er korrekt! Hvis barnet ikke opfylder afstandskriterierne, men alligevel har behov for at benytte vores egen bus, kan forældrene købe klippekort til skolens egen bus på kontoret - det koster kr. 10 pr. klip og man kan købe 10-turs og 20-turs kort. Skolen yder ikke tilskud til buskort til Fynbus, hvis ikke afstandkriterierne er opfyldt.


Vores egen bus kører rute hver morgen og to gange hver eftermiddag. Ruterne kan ses under menupunktet "om skolen" - "skolebus"

Elever der har behov for at vente på bussen efter undervisning kan vente i vores ventelokaler. Et ventelokale er indrettet som lektielæsningsområdeog et er indrettet med blødere møbler. Ventelokalerne er uden direkte voksenopsyn og må kun benyttes af elever fra og med 4.klasse. Elever fra 0.-3.klasse der har behov for at vente på bus, skal indmeldes i skolens SFO.

Med Fynbus kører der busser til skolen fra både Bogense, Aulby, Middelfart og Ejby.

Ruterne kan ses på www.fynbus.dk.

Bussen benyttes desuden til ekskursioner til ind- og udland, og føres altid af chauffører med kendskab til skolen og skolens elever. Bussen og vores chauffører er godkendt til skolebrug i ind- og udlad og overholder altid alle regulativer og sikkerhedsregler. Bussen giver os en stor frihed i det daglige skolearbejde.

I forbindelse med skolens udveksling med skolen I Loxstedt ved Bremerhaven benyttes skolens bus ligeledes til transport af eleverne til og fra Loxstedt.

Bussen kører dagligt cirka 200 kilometer på sine normale ruter.

Skolens telefontid: kl. 0800 - 1200.

Skolen telefonnummer er 6444 1057

E-post: kontoret@brenderup-realskole.dk

Skolen kan døgnet rundt kontaktes på e-post. Så vender vi tilbage så hurtigt, som vi kan.

Skolen udsender ikke brevpost.

Skolevejens SFO har telefonnummer: 2117 0787

Klubben har telefonnummer: 2117 5313

Undervejs i skoletiden kan elever komme ud for problemer i forbindelse med såvel indlæring som trivsel. Når der opstår bekymring i forbindelse med en elevs skolegang, diskuteres situationen blandt de lærere, som underviser eleven, og forældrene informeres om bekymringen og involveres aktivt i problemets løsning. Det kan være i forbindelse med relevante faglige prøver eller grundige iagttagelser/observationer.


Skolen har meget begrænsede muligheder for at yde specialundervisning.

Bliv elev


Ønsker du at dit barn skal blive en del af Brenderup Realskole? Så udfyld indskrivningsformularen - det er hurtigt og nemt.

 

Bliv elev